برنامه های طرح تکریم
 
 
ارتقا وحفظ کرامت مردم از اهداف اصلی طرح  تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع می باشد .دراین راستا اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی جهت خدمت گذاری هر چه بیشتر وبهتر به مردم با هدف حسن تفاهم واعتماد متقابل وارائه خدمات با کیفیت به مردم وشفاف سازی امور وبرای بهره مندی از نظرات وپیشنهادات وانتقادات مردم در جهت افزایش کارآیی اداره کل اقداماتی راانجام داده وبرنامه هایی رانیز برای این منظور دردست اقدام دارد .
 
محورهای اصلی برای طرح تکریم عبارتست از :
 • تدوین منشور اخلاقی سازمان
 • اطلاع رسانی ، تنویر افکار عمومی ، راهنمایی اربابان رجوع
 • فراهم نمودن موجبات حسن جریان امور مالی  و محاسباتی  دستگاههای اجرایی
 • حصول اطمینان از تهیه وتنظیم وارایه صحیح وبه روز صورتهای اساسی دستگاههای اجرایی
 • آموزش و ارتقاء سطح علمی وبه روز سازی دانش ذیحسابان کارکنان وکارشناسان حسابرس در حوزه سازمان واستان
 • شناسایی پتانسیلها وتوانمندیهای استان در جهت جذب سرمایه های داخلی وخارجی در استان براساس چشم انداز بیست ساله کشور
 • تسهیل در تصمیم گیریهای اقتصادی استان از طریق الویت بندی در طرحهای اقتصادی ومطالعاتی وپژوهشی منطقه ای در بخشهای مختلف اقتصادی
 • برنامه ریزی جهت اجرای برنامه تحول در نظام اداری بمنظور تسهیل وتسریع در پاسخگویی وارائه خدمات به ذینفعان
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح رفاه وارائه خدمات پرسنلی ومالی ونظارت بر انجام کلیه امور خدماتی 
 •   ایجاد میز خدمت، جهت خدمت رسانی هرچه آسان تر و سریع تر به اربابان رجوع
 
عملکردهای تکریم ارباب رجوع
 • نصب تابلوی راهنمای طبقات در مبادی ورودی در معرض دید مراجعان
 • تشریح وظایف هریک از کارکنان در کنار نام و نام خانوادگی آنها
 • اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی
 • تعیین زمان انجام کار و نصب آن در معرض دید ارباب رجوع
 • یجاد فضای اداری مناسب جهت رفاه ارباب رجوع
 • ایجاد صندوق پیشنهادات , نظرات و شکایات
 
 
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^