مدارک مورد نیاز جهت درخواست رسیدگی به شکایات مودیان محترم جهت طرح در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 

  1. تنظیم فرم شکایت توسط مودی یا وکیل مودی ودر خصوص اشخاص حقوقی نیز توسط صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت . (در صورت تنظیم و امضاء شکوائیه توسط وکیل ، لازم است تصویر وکالت نامه رسمی وی و قبض پرداخت حق تمبر موضوع بند (د) ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم اخذ و به شکوائیه ضمیمه گردد )
  2. تصویر برگ قطعی مالیات سال یا دوره مورد شکایت  .
  3. تصویر اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سال یا دوره مورد شکایت .
  4. تصویر روزنامه رسمی در خصوص درج آگهی انتخاب صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقی یا احکام انتصاب مدیران مسئول .
  5. تصویر گزارش رسیدگی مبنای مطالبه مالیات سال یا دوره مورد شکایت .
  6. تصویر اوراق مطالبه یا برگ تشخیص مالیات سال یا دوره مورد شکایت .
  7. تصویر آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات بدوی ، تجدید نظر ،هیأت ماده ۲۱۶ و رای شورای عالی مالیاتی، هیأت هم عرض وحسب مورد ( در صورت توافق یا رفع اختلاف با رئیس امور حسابرسی مالیاتی ، تصویر ظهر برگ تشخیص مالیات متضمن متن توافق یا رفع اختلاف انجام شده ) .

تذکر : چنانچه شکایت مودی در هر مرحله از مراحل حل اختلاف قرار دارد قابل طرح در هیات 251 مکرر نمی باشد .

  1. تصویر گزارش اجرای قرار تحقیق سال یا دوره مورد شکایت در صورت وجود .
  2. تصویر مستندات مثبته ادعای مودی .
  3. سایر مستندات مثبته مورد ادعا که برای اظهار نظر کارشناسی ضروری می باشد .

ضمنا رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منبع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض)در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان واقع در شهرستان مشهد ، بلوار خیام  صورت می پذیرد .
با عنایت به راه اندازی و الزامی شدن ثبت شکایات مودیان محترم در خصوص شکایات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، لطفا به سامانه دادخواهی مالیاتی به آدرس dad.mefa.gov.ir مراجعه و شکایت خود را مطرح نمائید .

فايلها
f251.pdf 143.683 KB
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^