معرفی هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
 

با عنایت به نامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده، هیات یاد شده در مرکز استانها ایجاد تا رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منابع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) انجام پذیرد.

لذا با توجه به بخشنامه شماره 280755/17 مورخ 09/12/1396 مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای،   با عنایت به راه اندازی و الزامی شدن ثبت شکایات مودیان محترم در خصوص شکایات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، لطفا به سامانه دادخواهی مالیاتی به آدرس dad.mefa.gov.ir  مراجعه و شکایت خود را مطرح نمائید .

مدارک مورد نیاز

سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^