اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی
نشانی: مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد
تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859 
صندوق پستی:489-91735
لیست تلفن های تماس
سمت شماره تلفن
دفتر ریاست 051-37650501-2
معاون توسعه مدیریت و منابع 051-37677750
معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان 051-37650503
معاونت اقتصادی 051-37651404
رییس اداره خزانه 051-37635601
ذیحسابی 051-37632293
حراست 051-37650505
روابط عمومی 051-37677432
امور اداری 051-37632291
گروه فناوری اطلاعات 051-37654379
اداره تمرکز و تلفیق حسابها 051-37651403
اداره نظارت مالی 051-37677752
تلفنخانه اداره کل 051-37635602-5
تلفانخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری 051-38470791-5
نمابر سازمان 051-37685077
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^