ادارات کل امور اقتصادی و دارائی سی و یک استان کشور بـه عنوان نماینده ارشد وزارت در استـان مربوطه انجام وظایف زیر را عهده‌دارند
:
 
الف ) اهم وظایف:
-اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی از طرف وزارت امور قتصادی  و دارائی.
- انجام امور محوله از طرف نهادهای ذی‌صلاح در راستای سیاست‌های عمومی دولت و بخش.
- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه اداره کل به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب در چهارچوب سیاست‌های عمومی دولت و بخش.
- پیشنهاد اصلاح ساختارهای مدیریتی به وزارت متبوع و نمودار تشکیلاتی و ساختار نیـروی انسـانی اداره کل و هرگـونه تغییر و اصلاح در آن بـه سازمـان مدیـریت و برنامه‌ریزی استان.
-ارائـه گزارش عملکرد اداره کل به استانداری، وزارت متبوع و نیز دستگاه‌هـای نظارتی قانونی.
- همکاری و هماهنگی با ادارات کل و واحدهای اجرائی استان در پیشبرد برنامه‌های استانی.
- تنظیم خطی‌مشی، اداره امـور و اجـرای سیاست‌هـای اقتصـادی در سطح استـان و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور.
- اعمال نظـارت مـالی از طریـق انتصاب ذیحساب در دستگـاه‌هـای اجـرائی محلی و حسابرسان نظارت مالی.
- نظارت برحسن انجام امـور مربوط به تحقیق و بـررسی آثـار نتایج‌ اقتصـادی تمـام سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت در سطح استان.
- نظارت در واریز درآمد‌های عمومی کشور در سطح  استان  و نیز  اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، آئین‌نامه تمرکز وجوه سپرده و آئین‌نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات به عهده خزانه معین استان محول شده است.
- ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمد‌های استانی، عملکرد  اعتبارات جاری و نیز عمرانـی استـان به دبیرخـانه‌هـای درآمـد و تجهیز منـابع استـان و دبیرخـانه کمیته تخصیص اعتبارات استان. 
ب) ارشدیت در سطح استان با وظایف:
- هماهنگی و نظارت برعملکرد واحد‌های تابعه در راستای اهداف و سیاست‌‌های وزارت متبوع و اداره کل امور مالیاتی کشور در سطح استان.
- پاسخ‌گوئی در زمینه طرح‌ها، برنامه‌ها و وظایف ملی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت‌خانه و اداره کل امور مالیاتی کشور در سطح استان به مقامات ذی‌صلاح وزارت.
- پی‌گیری انجام تصمیمات شوراها و کمیته‌های استانی در ارتباط با وظایف واحد‌های تابعه وزارت تا حصول نتیجه نهایی.
- مسئولیت تشکیل ‌جلسات هماهنگی واحد‌های تابعه وزارتخانه در سطح استان.
- همکـاری در جهت وصول درآمد‌هـای استـانی و پی‌گیری سرمایه‌گذاری‌هـای داخلی و خارجی در سطح استان.
- پی‌گیری مسائل و مشکلات واحدهای تابعه در استان از طریق مراجع ذی‌صلاح.
ج ) اخذ گزارش‌های عملیاتی از فعالیت واحد‌های تابعه ‌وزارت متبوع در سطح استان با وظایف :
- اخذ گزارش‌های عملیاتی واحد‌های تابعه در استان در دوره‌های زمانی مشخص.

- جمع‌بندی، تجزیه و تحلیل وضعیت و ارائه گزارش‌ها به مقامات وزارت متبوع و نیز مقامات استانی.
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^