شماره
موضوع


تاریخ تصویب

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 1394/07/05
دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
488/87035 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) 1393/12/13
دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 1393
19138 ماده 7 تبصره 1 بخشنامه دوره آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات(دستورالعمل صلاحیت موسسات و مدرسان) 1394/02/16
242895/ت48524ه‍ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- پرداخت مالیات اشخاص ثالث 1391/12/08
192909/ت48641ه‍ قوانین بازنشستگان 1391/10/03
تصویب‌نامه در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
20700/ت53461هـ آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
95/908662 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
52366T/83979 ه آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 52153T/67572 ه آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
52099T67573 ه آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5  قانون بودجه 1396
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5   قانون بودجه 1396
دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور
145099 دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات 1393/11/20
19138 ماده 7 تبصره 1 بخشنامه دوره آموزشی کارکنان دولت در خوز فناوری اطلاعات(دستورالعمل صلاحیت موسسات و مدرسان) 1394/02/16
170061 بخشنامه در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت کارمندان دولت 1393/12/24
آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1396/05/24
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1396/04/31
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^