قوانین و مقررات
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون هدفمند کردن یارانه ها
قانون بودجه 96 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق  1404 هجری شمسی
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون تجارت
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی 1396 تا 1400
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^