خدمات دستگاه
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
 
اداره هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
کد شناسایی خدمت عناوین خدمت
10011141000 تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات
10011153000 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن
 
اداره نظارت مالی
کد شناسایی خدمت عناوین خدمت
10011145000 حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی
10011158000 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی
10011147000  رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل
10011144000 بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی
10011140000 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن
 
 
اداره خزانه
کد شناسایی خدمت عناوین خدمت
10011139000 پرداخت حقوق کارکنان دولت
10011138000 پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
10011156000 پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)
10011146000 دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی
10011155000 اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
10011137000 دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی
10011149000 استرداد وجوه اشتباه واریزی
 
 
اداره اموال دولتی و اوراق بهادار
صدور انواع مجوزهای  مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی-کد شناسایی خدمت 1001115700
کد شناسایی خدمت عناوین خدمت
10031157100 صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده
10031157101 صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
10031157102 صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی
10031157103 صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی
10031157104 صدور سند فروش خودروهای دولتی
10031157105 صدور مجوز تعویض پلاک های خودروهای دولتی
 
صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی 10011130000
کد شناسایی خدمت عناوین خدمت
10011130100 صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال  غیر منقول دستگاههای اجرایی(اجرای ماده 27 ضوابط اجرایی بودجه 93)
10011130101 صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاههای اجرایی(اجرای بند د ماده 26آیین نامه اموال دولتی)
10011130102 صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگاههای اجرایی(اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت)
10011132000  صدور  سفارش چاپ و توزیع اوراق بهادار و قبوض کنترله
 
 
 
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^