فايلها
حسابداري اسناد خزانه.pptx 1/3 MB
فايلها
حسابداري اوراق تسويه.pptx 187/996 KB
فايلها
راهنماي تكميل صورتهاي مالي.pdf 224/408 KB
فايلها
راهنماي تكميل مقايسه بودجه و عملكرد.pdf 183/31 KB
فایل های تمرکز و تلفیق
یادداشتهای توضیحی
اصلاحیه شماره 5 پروتکل سال 1396

دستور العمل اوراق مرابحه
دستور العمل اوراق مشارکت فروش نرفته
اصلاحیه پروتکل شماره 4 سال 95
جدول نحوه امتیاز دهی به ارزیابی عملکرد سال 95
فرایندبارگذاری و ارسال حساب نهایی سال 1395
تظام حسابداری نسخه سال 1396
تنظیمات مرور گر فایر فاکس به منظورتسریع در روند اجرایی سامانه انلاین سناما
عملیات حسابداری دوره متمم
گزارش نماینده عملکرد اعتبارات هزینه برحسب اعتبار مصوب وابلاغی
گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برحسب اعتبار مصوب وابلاغی
راهنمای تکمیل فرم عملکرد مطابق با نسخه 95
پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

اکسل یادداشتهای توضیحی
دستورالعمل تبصره 4 ماده 95
فرم 1
فرم 2
فرم 3
دستورالعمل اجرایی

حسابداری اوراق اجاره
نمونه فرم قابل قبول ومدارک پیوست صورت مغایرت مالی

دستورالعمل اوراق تسویه خزانه : اوراق تسویه خزانه
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^