اداره تمرکز و تلفیق

آموزش الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی در خصوص اقلام مقایسه ای صورت های مالی

راهنمای تکمیل و ارسال صورتهای مالی سال 96

تغييرات نسخه سال 1397نظام حسابداري بخش عمومي نسبت به نسخه سال 1396

نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 97

دستور العمل اوراق مرابحه

اصلاحیه پروتکل شماره 4 سال 95

یادداشتهای توضیحی

اصلاحیه شماره 5 پروتکل سال 1396

دستور العمل اوراق مشارکت فروش نرفته

جدول نحوه امتیاز دهی به ارزیابی عملکرد سال 95

فرایندبارگذاری و ارسال حساب نهایی سال 1395

تظام حسابداری نسخه سال 1396

تنظیمات مرور گر فایر فاکس به منظورتسریع در روند اجرایی سامانه انلاین سناما

عملیات حسابداری دوره متمم

گزارش نماینده عملکرد اعتبارات هزینه برحسب اعتبار مصوب وابلاغی

گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برحسب اعتبار مصوب وابلاغی

راهنمای تکمیل فرم عملکرد مطابق با نسخه 95

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

اکسل یادداشتهای توضیحی

دستورالعمل تبصره 4 ماده 95

فرم 1

فرم 2

فرم 3

دستورالعمل اجرایی

حسابداری اسناد خزانه

حسابداری اوراق اجاره

حسابداری اوراق تسویه

نمونه فرم قابل قبول ومدارک پیوست صورت مغایرت مالی

دستورالعمل اوراق تسویه خزانه : اوراق تسویه خزانه

راهنمای تکمیل صورت های مالی

راهنمای تکمیل مقایسه بودجه و عملکرد

شاخص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان (حسابداری تعهدی)

نظام حسابداری بخش عمومی-نسخه 1397

پروتکل تبادل الکترونیکی گزارشهای مالی (اصلاحیه شماره 6 ،نسخه 2.4

فرم ارزیابی کیفیت صورت های مالی (مربوط به شاخص های حسابداری تعهدی)

دستورالعمل حسابداری عاملین ذیحساب

دستورالعمل حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

کنترل چک لیست

شاخص های ارزیابی حسابداری تعهدی سال 1397

راهنمای تکمیل صورتهای مالی در سناما

نظام حسابداری بخش عمومی-1397

تغییرات نظام حسابداری عمومی1397

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^