منشور اخلاقی
 
 1. ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست بر باورهای زیر مصمم و استوار خواهیم شد.
 2. به موقع، منظم و آراسته در محل کار حاضر شویم.
 3. با مراجعان محترمانه برخورد کنیم و مشفقانه پاسخگو باشیم.
 4. با حوصله و صداقت به گفته های مراجعان گوش دهیم و با آنها سخن بگوئیم.
 5. اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان قرار دهیم و آنان را صحیح راهنمائی کنیم.
 6. خدمات، فرصتها و تسهیلات را عادلانه و بدون تبعیض ارایه و توزیع کنیم.
 7. در انجام وظایف خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانیم.
 8. در انجام امور از توصیه، سفارش، رابطه و ... پرهیز کنیم.
 9. کار ارباب رجوع را منطبق با قوانین و مقررات به سرانجام رسانیم.
 10. وظایف مربوطه و مشکل مردم را دلسوزانه، صحیح، سریع و ساده انجام دهیم.
 11. امور محوله را با حداقل هزینه انجام دهیم.
 12. از مسئولیت و اختیارات اداری استفاده صحیح کنیم.
 13. در ایجاد نگرش مثبت در مراجعان کوشش کنیم.
 14. برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقاء دهیم.
 15. پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.
 16. رازداری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه.
 17. پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار.
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^