راهنمای ارباب رجوع (شرح خدمات دستگاه(
 
 
معاونت اقتصادی
 کتاب راهنمای سرمایه گذاری
 پنجره واحد سرمایه گذاری
 انجام طرح تحقیقاتی یا تهیه گزارش اقتصادی
 
معاونت هزینه و خزانه معین استان
سناما
سامانه ارسال و دریافت الکترونیکی صورتحساب عملکرد
 تحویل و تحول ذیحسابان
ابلاغ تخصیص اعتبارات
 اجرای ماده 91 ق . م . ع
 اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی
 اعلام وصول وجوه مصرف نشده هزینه ای و تملک دستگاههای اجرایی
 پیش بینی درآمدهای استانی ونظارت بر عملکرد دستگاههای وصول کننده
 پرداخت وجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای
رسیدگی به صورتحساب ماهانه
رسیدگی به صورتحساب نهایی
 
 تهیه اوراق بهادار
 ممیزی اموال منقول
 افتتاح حساب های متمرکز
 انتقال درآمد اختصاصی
 انسداد حسابهای بانکی قابل برداشت وغیر قابل برداشت دستگاهها
 پرداخت سپرده و دریافت آن از دستگاههای اجرایی
 تبدیل حساب های سنتی به متمرکز
 تغییر نمونه امضاء بانکی در حسابهای قابل برداشت
 تنظیم حساب ماهانه خزانه معین استان
 درامد خانه های سازمانی
 درخواست مبلغ اختصاص یافته به استان طی نامه از خزانه کل
 درخواست وجه دیون
 صدور تائیدیه وجوه دریافتی دستگاهها از خزانه
 صدور چک پرداخت اعتبارات مصوب و سپرده دستگاههای اجرایی
 وصول درآمدهای عمومی استان و ارسال به اداره کل خزانه کشور
استرداد مبالغ اشتباه واریزی حسابهای دولتی به حساب رد وجوه اضافه
دریافت شماره بستانکاری سپرده
 
 
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^